Photography by Zhengdong Xu

Zhengdong Xu

Zhengdong Xu was born in 1987, grew up in Haiyan, China, currently resides in Vancouver, Canada. He is a business student in Simon Fraser University.

Zhengdong Xu2
Zhengdong Xu3
Zhengdong Xu4
Zhengdong Xu5
Zhengdong Xu6
Zhengdong Xu7
Zhengdong Xu8
Zhengdong Xu9
Zhengdong Xu10